Allt om Jakt och Vapen fick in en insändare från Matts-Olof Mattsson, ordförande i Svenska Älghundklubben. Tidningen ansvarar inte för innehållet i insändaren utan det är en personlig synpunkt kring hur Renmarkskommittén hanteras.

 

19 juni justerades den första delen av Renmarksutredningen. I denna reserverade sig M,KD och SD å det kraftigaste. Övriga partier stödjer utredningens förslag. Utredaren har gjort ett antal antaganden som grund för utredningen. Ett sådant är att Girjasdomen. Ett annat är att han själv, tvärtemot andras uppfattning (vilket är under en annan fristående omfattande utredning), fastställt samernas urminnes hävd. Båda dessa antaganden leder till en enklare hantering för utredaren, men med avsevärda konsekvenser för övriga Sverige, inklusive samerna. Därför kan man misstänka att det är därför den nu inlämnande första delen helt saknar konsekvensbeskrivningar.

Runesson var tillsatt att utreda jakt och fiske och han har nu lämnat in ett första delbetänkande som upplåter jakt och fiske till samerna från 1 Juli 2024. Därutöver synes det att han själv gett sig ett utökat uppdrag då det nu sägs att samernas näringsförbud för annan näring än från renskötsel tas bort. Det tillsammans med att nuvarande ”avsevärd störning” byts ut mot ”ringa störning” där ett beslut av samebyn inte går att överklaga gör att tillgängligheten att vistas i fjällen blir en samisk rättighet och inte en möjlighet för övriga svenskar. Det blir då ännu lättare för samebyarna att avlysa områden från jakt och fiske.  Samtidigt öppnar det nya dörrar för samebyarna att idka annan näring som kan vara tusen falt mer lukrativ är den näring de bedriver idag. Om så sker har Runesson gett samerna alternativ att lägga ner sin urkunds verksamhet, renskötseln.

Om du som läser detta tycker att Sveriges ca 41 miljoner hektar inte skall styckas av för att kunna nyttjas och brukas av några få, så är det dags att prata med dina kontakter i S, MP, V, C och L.  Vill du kunna jaga älg, ripa, skogsfågel mm, vill du kunna ta med dig familjen och fiska i fjällen, vill du gå Kungsleden eller till Sylstationen så är det dags nu att visa att detta faktiskt håller på att förändras. Det blir inte enklare att få samernas tillstånd för tex. fjällmaraton med ” ringa olägenhet”, tvärtom.

Denna förändring vilar på antaganden av en utredare och som kan ge dessa konsekvenser. De kan också i nästa steg av utredningen dramatiskt förändra hur Sveriges näringsliv skall utvecklas. Igen, den fulla konsekvensbeskrivningen både i smått och stort saknas helt för ett beslut som radikalt förändrar livsvillkor för alla inblandade, både för samer och för andra.

Hur S, MP, V, C och L kunnat bejaka en utredning som omfattar så radikala förändringar utan att kräva Runesson på en konsekvensanalys går utanför allt förstånd. Det heter att det är en parlamentarisk utredning och det kräver ett seriöst engagemang av de parlamentariker som är utsedda. Vilka bevekelsegrunder de än kan tänkas ha, fråntar det dem inte ansvaret att seriöst kräva att konsekvenser som påverkar landet i så stor utsträckning skall efterfrågas och redovisas. Hur en av sitt parti tillsatt ledamot kan underlåta att kräva en konsekvensanalys är ett svek mot utredningen, sitt parti och hela det svenska folket, inklusive samerna.

Runesson är domare i HD och som sådan måste han vara obefläckad. Han kan inte ta sig ifrån att han har Girjasdomen som underlag för sin utredning där HD var den som fastställde domen. Det gör honom olämplig för att han är just domare. En domare har naturligtvis juridiken som grund och följer de domar HD fastställt och ser inte bortom detta snäva synfält. Eftersom inte tidigare regering eller nuvarande sett detta som ett problem så borde Runesson med all sin juridiska kompetens själv insett det omöjliga att fortsätta utredningen.  En oberoende utredare som har HELA Sveriges väl som grund bör ta vid och som inte skapar utfästelser som innehåller framtidsutsikter som ger ekonomiska möjligheter långt bortom de flestas fantasi. Om Runesson tillåts fortsätta växer polariseringen och den enda skyldige till det är Runesson själv.

41 miljoner hektar borde möjliggöra att vi alla ges möjlighet att nyttja den svenska naturen med dess allemansrätt.

M-O Mattsson

Ordf Svenska Älghundklubben