Utifrån att regeringen inledningsvis beslutat att ripjakt i Västernorrland, Dalarna och Gävleborgs län inte skulle vara tillåtet i den nya jaktförordningen som började gälla den 1 juli 2021 blev det många protester då även fjälljakten på vinterripa skulle tidsförkortas radikalt. De starka protesterna innebar att regeringen tvingades tänka om och ett nytt beslut togs där både jakttiderna och jaktområdena blev lika som innan jaktförordningen förändrades.

Ett underlag som regeringen såg som särskilt betydelsefullt i sitt första beslut, där ripjakten skulle begränsas på flera sätt, var utifrån de fågelinventeringarna som gjordes i Birdlifes regi. Men själva sättet att inventera skogsfågel och ripa i de län där ripjakt inte skulle vara tillåtet bygger på de syn- och hörselobservationer som Birdlife gör under juni månad, den månad när både ripan och skogshönsen ruvar och dessutom trycker extra hårt.

För att få en bättre bild av hur fågeltillgången såg ut i Västernorrlands län tog Hans Forsberg från Medelpad ett initiativ att försöka inventera både riptillgången i länet och även vid samma tillfälle få ett bättre inventeringsunderlag när det gäller de övriga skogshönsen – tjäder, orre och järpe.
Hans kontaktade Maria Hörnell Willebrand, som forskat på ripans livsförutsättningar i den svenska fjällvärlden, för att tillsammans med henne hitta en passande inventeringsmodell för att få ett sådant säkerställt statistiskt grundmaterial som möjligt, eftersom det här var första gången en sådan skogsinventering skulle äga rum.

Hans Forsberg fick både via egna kontakter och Facebook frivilliga som i stället för att på egen hand traska olika linor i skogen, skulle använda sig av stående fågelhundar för att bättre kunna hitta fågeln och därmed även kunna räkna de fåglar man hittade i varje kull. Inventeringsperioden sträckte sig mellan den 15 juli till den 31 augusti och Länsstyrelsen i Västernorrland utarbetade ett särskilt tillstånd som möjliggjorde att man i samband med inventeringarna fick ha sin hund lös. Samtidigt ställdes villkoret att hundarna måste vara lydiga och respektera viltet.

För de som anmält sig som intresserade inventerare men saknade egen jaktmark i länet så erbjöd SCA att dessa skulle få inventera på SCA-marker för att inventeringsbredden skulle bli så omfattande som möjligt.

Nu har Hans Forsberg sammanställt resultatet från årets inventering. Sammanlagt ägde inventeringen rum på 28 rutor, varav varje ruta var på cirka 50 hektar. Medelfågeltillgången per ruta är 10,78 fåglar. Totalt hittade man vid årets inventering 302 skogsfåglar inklusive ripan. Mest anmärkningsvärt är att det är den rödlistade tjädern som man hittade flest av, totalt var det 112 tjädrar – 37 procent, 80 orrar – 26 procent, 55 dalripa – 18 procent samt 55 järpe – 18 procent.

Maria Hörnell Willebrand håller på att bearbeta fågelinventeringen och även Länsstyrelsen i Västernorrland har fått ta del av resultatet från årets skogsfågelinventering.

Inventeringsområden i länet som av olika anledningar inte kom att inventeras var framför allt i norra Ångermanland och västra Medelpad. Nya inventeringar planeras inför 2022 och då hoppas Hans Forsberg att även dessa områden ska bli inventerade.