Länsstyrelsen har beslutat att 195 skarvar får skjutas på sex platser fram till den 15 april 2017 i Furusundsleden i Österåkers kommun.
Länsstyrelsen skriver på sin hemsida:
– Syftet med skyddsjakten är att genom skrämseleffekt motverka etablering av nya skarvkolonier på de aktuella platserna och att minska riskerna för allvarliga skador på träd och skogsproduktion. Hänsyn har även tagits till de närboendes risk att utsättas för problem med lukt från skarvbosättningar, säger Göran Åström, miljödirektör vid Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen bedömer att cirka 30 000–33 000 skarvar uppehöll sig i Stockholms skärgård under sommaren 2016. Bedömningen baserar sig på Skärgårdsstiftelsens inventering från 2016 som bland annat angav att det fanns 19 kända skarvkolonier (öar) och 6 380 häckande par (bon) i Stockholms skärgård.
1 765 bon räknades i Furusundleden och Länsstyrelsen beräknar att där fanns cirka 8 000 –9 000 skarvar förra sommaren.

Enligt EU:s fågeldirektiv, som Sverige förbundit sig att följa, ska alla fågelarter ha en gynnsam bevarandestatus. Länsstyrelsen bedömer att skyddsjakten inte försvårar att gynnsam bevarandestatus upprätthålls för storskarv. Länsstyrelsen bedömer även att tillräckliga skadeförebeyggande åtgärder har provats på de aktuella platserna utan att lösa problemet innan en skyddsjakt har blivit aktuell.
– Vi har gjort bedömningen att så är fallet i samtliga sex inkomna ansökningar. Men det är viktigt att markägarna fortsätter att använda andra förebyggande åtgärder parallellt med skyddsjakten. Detta både för att öka effekten av skyddsjakten och för att prova och utvärdera nya metoder, säger Göran Åström.
Besluten ska, med stöd av jaktförordingen 59 §, gälla även om de överklagas.