Idag den 20 mars har Renmarkskommittén möte kring innehållet i det direktiv som tidigare regering tog beslut om i maj 2021 kring en ny renskötsellag och som, om den går igenom i dess nuvarande förslag, kommer att stänga ute mycket av den hundverksamhet som Sverige har idag. Svenska Kennelklubben ser med stor oro på vad förslaget kommer att kunna innebära för många av SKKs medlemmar. I sin hemställan skriver SKK;

”En stor del av Svenska Kennelklubbens medlemmar bor och verkar inom de aktuella områdena. Om renmarkskommitténs slutsatser i utredningen blir i enlighet med Girjasdomens
utfall kommer all träning, avelsprov samt småviltsjakt med hund i renbetesland att äventyras.

Många av Svenska Kennelklubbens special- och rasklubbar känner en stor oro för att stängas ute från möjligheten att träna sina hundar på omnämnda marker.

Frånvaron av möjligheter att träna hundarna riskerar att minska intresset för många hundraser och därmed ge en minskad avelsbas, krympande genetisk variation över tid och svårighet att
behålla rastypiska egenskaper. Det riskerar även att få konsekvenser för samhället och näringslivet i området.

• Möjligheten att få duktiga trafikeftersökshundar inom Nationella Viltolycksrådet kommer försvåras då jakt på mark med tillgång på exempelvis björn skulle begränsas avsevärt.

• Avelsutvärdering och rekrytering av brukshundar för tjänstehundsbruk inom Försvaret samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap kommer väsentligt att försvåras.

• Begränsad tillgång på snösäkra områden påverkar i allra högsta grad våra draghundar, de klubbarna har redan idag svårt att hitta lämpliga platser för sina tävlingar. Det fria livet med hund i norra halvan av Sverige är för många av våra medlemmar anledningen till att de bor kvar i norr, trots en ökad urbanisering. Vi tror att en förutsättning för en levande landsbygd är att alla boende och tillresta kan ta del av det friluftsliv som Sverige erbjuder. Hunden är för många ett viktigt inslag när de utövar sitt friluftsliv”.

SKK skriver i sin hemställan att det ”för närvarande råder alltför stor osäkerhet kring den uppfattade legitimiteten i deluppdraget. Datumet bör därför skjutas fram och hela resultatet redovisas samtidigt den 20 maj, 2025. För att stärka legitimiteten i ett framtida förslag bör även kommitténs och arbetsgruppernas sammansättning ses över för att bättre representera alla intressenter”.

Länk till SKKs hemställan hittar du här: SKKs hemställan

Slutdatum för deluppdraget är satt till den 31 augusti 2023 och efter det kan cirka 50 procent av Sveriges landyta när det gäller friluftsliv i form av jakt och fiske, helt vara i händerna på en minoritetsgrupp.