Räven är en enorm predator med aptit på det mesta och ett rykte som nästan gör den mystisk.

Räven tillhör familjen hunddjur, Canidae. Men den skäller inte som vanliga hundar utan har ett kort hest tjut som läte. Den är en ensam jägare eftersom räven inte lever i flock.

Rödräven är ett av världens mest spridda rovdjur. Den är det hunddjur som har flest förekommande individer i Europa. Den har inte höga krav på miljön utan anpassar sig lätt. Rödräven är aktiv hela året och finns i alla miljöer som skogar, ängar, åkrar, parker och villaområden. Den har sitt ursprung i Europa men har inplanterats i Nordamerika och Australien.

Under 70- och 80-talet drabbades rävstammen hårt av rävskabb, men har återhämtat sig.

Kännetecken

Den röda pälsen gör den lätt att känna igen. Färgerna kan skifta lite mellan gulrött till rödbrunt, vitt och silvergrått. Nosen är spetsig och den har stora ögon. Svansen är lång och yvig. Öronens bak­sidor är svarta liksom tassarna och benens framsidor.

Från nos till svansspets är räven 100-130 centimeter lång och 35-40 centimeter hög. Normalt ligger vikten mellan 5-8 kilo men det finns exempel på fällda rävar som vägt allt ifrån 3,5 till 15 kilo. Hanen är något större än honan. Vid en åldersbestämning är det lättast att se på djurets storlek och proportioner. Vid en mer noggrann åldersbestämning tar man skelettdelar från ben och undersöker. Den säkraste åldersbestämningen utgår från tänderna.

Föda

Rödrävar äter det mesta och är kända för att inte vara särskilt kräsna. De stoppar i sig allt från möss till små rådjurskid. I nödfall kan det till och med slinka ner en och annan groda. Den är som mest aktiv i gryningen eller under natten.

Rödräv - Vulpes vulpes

Ekologi

Räven är beroende av smågnagare i stora delar av Sverige, framför allt i barrskoglandskapen, för sin överlevnad och för en lyckad föryngring. Man kan därför följa sorkarnas tre-fyra års svängningar på rävtätheten. Räven lever i revir, vilka varierar i storlek beroende på födotillgången.

Förökning

En rävhona blir könsmogen runt 9-10 månaders ålder och får en snittkull på fem valpar. Honan är dräktig i 52-53 dagar och ungarna föds med ett spann från slutet av mars till början av maj beroende på var i landet rävhonan vistas. Parningen sker under januari-mars.
Ungarna är blinda vid födseln och kullen föds i ett gryt ofta anlagt i ett stenröse. Gamla gryt kan ibland vara begagnade grävlingsgryt som rävarna gärna återanvänder.

Ungarna öppnar ögonen efter ett par veckor. Under de två första månaderna är rävungarna helt beroende av moderns kroppsvärme, di och skydd ifrån grytet. I slutet av sommaren blir ungarna djärvare och gör sig fria från föräldrareviret. De unga hanarna lämnar reviret på hösten medan honorna stannar kvar för att hjälpa till med uppfödandet av nästa kull.

När skabben slog till under 70- och 80-talet visade det sig hur betydelsefull räven kommit att bli i den svenska faunan just som rovdjur på småvilt. När rävarna återhämtade sig från skabben, minskade småviltet igen.

Jakt

I Sverige får man jaga räv från 1 augusti fram till sista februari i södra delen av landet medan jaktsäsongen är något längre i norr, till och med 15 april i norra Sverige. Det skjuts cirka 70 000 rödrävar i Sverige varje år. Vakjakten och drevjakt med hund, lockjakt och grytjakt med grythund eller fällfångst är de jaktmetoder som används.

I några enstaka fall även klappjakt.

Förr var rävens skinn mycket värdefullt och attraktivt. Därför var jakt på räv väldigt vanligt. Det fanns även de som startade uppfödning av räv i form av rävfarmer. Räven är förmodligen det vilda djur som dragit till sig störst intresse inom folktron. Rovdjurets list och slughet var de egenskaper som betonades i dessa sägner. Man använde dess kroppsdelar inom folk­medicin. I sagorna hade räven ofta en viktig roll, många gånger som hjälpare vid hjältens sida och i fablernas lurade han både vargen och björnen med sin list.

Längd: 100-130 centimeter
Höjd: 35-40 centimeter
Ålder: cirka 10 år
Fortplantning: 3-5 ungar/kull
Dräktighet: 52-53 dagar
Övrigt: En räv kan komma upp i en hastighet av 70 km/h!

Text: Katharina Olsson