Hej. Min mamma gick bort för några år sedan och i en kartong hittade jag nyligen en revolver i mycket fint skick. Ingen i familjen känner till detta vapen och jag tror inte det är registrerat. Hur får jag det registrerat och lagligt? Jag såg på polisens hemsida att det krävs ett SE-nummer, vilket jag inte har eller kan hitta.

SVAR

Hej. I 8 kap. vapenlagen (1996:67) finns bestämmelser om de förutsättningar under vilka dödsbo eller konkurs­bo får inneha vapen utan särskilt tillstånd.

Av de allmänna råden i 14 kap. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2009:13, FAP 551-3) framgår att den normala ordningen bör vara att dödsboet eller motsvarande så långt det är möjligt bereds till­fälle att göra sig av med vapnen. Det förekommer ibland i samband med utredningar i dödsboärenden att skjutvapen anträffas som den avlidne innehaft utan tillstånd, så kallat svart vapen. Om vapnet inte förverkats ­enligt rättegångsbalkens bestämmel­ser, bör innehavstillstånd för till exempel jakt eller målskjutning kunna meddelas för en arvtagare, om denne uppfyller kraven att inneha skjut­vapen. Tillstånd bör dock inte ges om sökanden har känt till att den avlidne innehaft vapnet illegalt.

Det viktiga att tänka på är att det är olagligt att inneha ett svartvapen. Dödsboets rätt gällande vapen om­fattar inte svartvapen. Anträffas svart­vapen i samband med dödsbo eller andra ärenden, ska dessa skyndsamt överlämnas till Polismyndigheten. Därefter får specifika frågor om eventuellt övertagande ställas i ärendet.

Jessica Rönnevall
Gruppchef
Rättsavdelningen/Förvaltningsrätt 3 Mitt

Fel: Kontaktformulär hittades inte.